Despre facultate

Ion Balmuş

Decanul facultăţii
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact
Adresa: str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
Tel:(+373022)509-905

I. Informaţii generale

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (F.C.I.M.) funcționează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și asigura pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale știintei și tehnicii contemporane – știinta sistemelor și calculatoarelor, electronica și comunicații – care constituie suportul societății informaționale.

II.Structura facultăţii

Facultatea include 6 catedre, doua filiere şi un Centru de Calcul:

III. Formele de studii

1) Studii universitare la specialităţile:

 • Automatică şi informatică
 • Microelectronică
 • Calculatoare
 • Tehnologii informaţionale
 • Informatica

La facultate studiile se efectuează în limbile română, franceză, engleză şi rusă.

Durata studiilor la secţia zi:

 • 4 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat si absolvenţii colegiilor
 • 5 ani – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală

La secţia fără frecvenţă termenul de studii se majorează cu un an.

2) Studii postuniversitare de recalificare (obţinerea celei de a doua specialitate universitară)

La studii pentru obţinerea unei noi specializări (diplomă) sunt admişi toţi cei care au studii superioare în fizică sau matematică, economie sau tehnică, studenţii anilor IV şi V, toţi care simt necesitatea unor cunoştinţe fundamentale, dar mai ales aplicative în domeniile de vârf, legate de tehnologiile informatice avansate, calculatoare şi reţele.

Fără abandonarea serviciului, într-un termen numai de 2 ani şi 10 luni există posibilitatea de a deveni inginer licenţiat în tehnologii informaţionale şi calculatoare, posesor a unei diplome model european.

3) Masterat la specialităţile:

Studiile postuniversitare de masterat sunt organizate la catedrele de profil cu durata de un an (1530 ore) şi se finalizează cu obţinerea Diplomei de Magistru la următoarele specialităţi:

 • Automatica şi Informatica
 • Microelectronica
 • Calculatoare
 • Tehnologii Informaţionale
 • Informatica şi Limbi Moderne Aplicate

La facultate este organizat şi Masteratul European conform planurilor şi programelor elaborate în cadrul proiectului Tempus. Importanţa studiilor postuniversitare de masterat este îndeosebi pronunţată în prezent ca rezultat al necesităţii proceselor de integrare a învăţământului universitar din Republica Moldova cu cel al Uniunii Europene.

4) Doctorantura la specialităţile:

Lista specialităţilor, la care UTM pregăteşte cadre ştiinţifice (Doctorat):

 • Maşini, complexe, sisteme şi reţele de calcul;
 • Aplicarea tehnicii de calcul, modelării matematice şi metodelor matematice în cercetările ştiinţifice (pe domeniile ştiinţei).

IV. Facilităţi şi competenţe

Facultatea pregăteşte ingineri în domeniile: Automatica şi Tehnologii Informaţionale, Microelectronică, Calculatoare, şi licenţiaţi în Informatica aplicată. Absolvenţii facultăţii posedând cunoştinţe profunde în domeniu sunt solicitaţi de diverse întreprinderi şi firme inclusiv şi de cele mai renumite cum ar fi de exemplu Microsoft.

Perfecţionarea cunoştinţelor absolvenţilor se realizează prin studii de Masterat inclusiv şi Masteratul European conform planurilor şi programelor elaborate în cadrul proiectului Tempus.

În cadrul facultăţii sub egida Agenţiei Universităţilor Francofone activează filiera francofonă „Informatica”. De asemenea activează filiera Anglofonă „Computer Science”. Studiile la filiere se efectuează în exclusivitate în limbile franceză si engleză.

Studenţii facultăţii pot obţine anual burse de studii în universităţile din SUA, Franţa, Canada, Germania etc.

O tradiţie în activitatea facultăţii este participarea studenţilor la conferinţele ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul UTM şi în România cât şi participarea cu succes la olimpiade internaţionale.

La dispoziția studenților se află 14 săli amenajate cu calculatore moderne, conectate într-o rețea cu acces la INTERNET, laboratoare de studii și de cercetare științifică dotate cu echipament modern.

V. Consiliul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Organul superior de conducere al Facultatii este Consiliul Facultății care este prezidat de decan și se alege pe termen de cinci ani în componența de 25 de membri, inclusiv 4 studenți.

Consiliul se constituie din reprezentanţi a cadrelor didactice şi studenţilor aleşi pe un termen de 5 ani în conformitate cu prevederile statutului U.T.M.

Consiliul facultăţii are următoarele competenţe:

 • examenarea problemelor strategice de concepţie şi dezvoltare a facultăţii;
 • alegerea în posturile de conferenţiar universitar repetată, lector superior şi lector asistent;
 • examenarea periodică a activităţii didactice, instructiv-educative şi ştiinţifice etc.

VI. Scurt istoric

1) Date importante din istoria facultăţii

 • 1959 – Fondarea specialității „Automatica și Telemecanica” (azi – „Automatica și Informatica”) în cadrul Universității de Stat din Moldova.
 • 1964 – Fondarea Institutului Politehnic din Chișinău pe baza facultăților tehnice ale Universității de Stat din Chișinău și Facultății de Electrificare a Institutului Agricol din Chișinău.
 • 1965 – Fondarea specialității „Dispozitive Semiconductoare” (azi – „Microelectronica”)
 • 1967 – Fondarea Facultății de Electrofizică pe baza specialităților „Automatica și Telemecanica” și „Dispozitive Semiconductoare”.
 • 1968 – Fondarea specialității „Construirea și Producerea Aparatajului Radioelectronic” (azi – „Sisteme radio – electronice”).
 • 1978 – Fondarea specialității „Calculatoare”.
 • 1979 – Fondarea specialității „Sisteme de prelucrare a informației și de comandă” (azi – „Tehnologii Informaționale”).
 • 1984 – Fondarea specialității „Telecomunicații”.
 • 1987 – Divizarea Facultății de Electrofizică în Facultatea de Electrofizică și cea de Radioelectronică.
 • 1993 – Institutul Politehnic din Chișinău a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a Moldovei.
 • 1994 – Redenumirea Facultății de Electrofizică în Facultatea „Calculatoare, Informatică și Microelectronică”.
 • 1995 – Fondarea specialității „Informatica și Limbi Moderne Aplicate”.

Facultatea a pregatit peste 10000 de ingineri, care activeaza în diverse ramuri ale economiei naționale. Actualmente la secția zi își fac studiile circa 2500 de studenți.

2) Decanii facultăţii

 • 1967-1969 conferențiar universitar, doctor Aurel Marinciuc.
 • 1969-1978 profesor universitar, doctor Ion Samusi.
 • 1978-1985 conferențiar universitar, doctor Vitalie Tîrziu.
 • 1985-1987 conferențiar universitar,doctor Boris Chirilenco.
 • 1987-2004 profesor universitar, doctor Victor Șontea.
 • 2004 până în prezent conferențiar universitar, doctor Ion Balmuș.

VII. Cooperări internaţionale

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică participă la realizarea multiplelor acorduri de colaborare ştiinţifică şi didactica încheiate între Universitatea Tehnică a Moldovei şi centre universitare din alte ţări. Aceste acorduri prevăd diverse colaborări: schimb reciproc de studenţi şi profesori, investigaţii ştiinţifice comune, coordonarea metodelor şi integrarea programelor de instruire (TEMPUS TACIS, INTAS, Agentia Universităţilor Francofone ş.a.)

Facultatea colaborează cu urmatoarele universităţi:

 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti, România
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, România
 • Universitatea Tehnică Darmstadt, Germania
 • Universitatea Tehnică Sankt – Petersburg, Rusia
 • Universitatea LAVAL, Canada
 • Universitatea Aix – Marselle, Franţa
 • Institutul Naţional de Telecomunicaţii, Franţa
 • Institutul de Fizică Inginerească din Moscova, Rusia