Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a

Vineri, 15 aprilie 2022, ora 10:00, va avea loc Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a, organizată de Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul  rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în trei secțiuni, având în calitate de invitați 51 de participanți din 5 țări (România – 8, Rusia – 5, Belarus – 1, India – 1), inclusiv din Republica Moldova – 37.

Secțiile Conferinței:

1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico-științifice, teoretico-practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice);
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare);
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).

MEMBRILOR COMITETULUI ORGANIZATORIC:

 1. Marin BĂLAN,  lect. univ., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România;
 2. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. Ion VANGHELI, conf. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. Adrian NIȚĂ, dr., conf.univ., Institutul de Filosofie București, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, România;
 5. Cristina LAZARIUC, drd., lect. univ.,  Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei.

MEMBRILOR COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 1. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Constantin STOENESCU,  profesor, Director Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitate din București, România;
 3. Игорь КОТЛЯРОВ, заместитель главного редактора журнала «Иппокрена», доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, академик Российской академии социальных наук;
 4. Radj CĂRBUNE, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C.Stere”, Republica Moldova;
 5. Vitalie OJOVANU, dr hab., conf. univ., șef Catedră de filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

Şedința de deschidere va avea loc la ora 10.00, în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, sala 208, etajul II, blocul 3, str. Studenților 9/7, Chișinău, Republica Moldova.

EXPERIENTA DE MOBILITATE ERASMUS+ A STUDENȚILOR DE LA FCIM, SESIUNE ONLINE

Proiectul „Student/ă Acasă” alături de Erasmus Student Network Chișinău organizează o sesiune live pe Facebook, care este orientată spre actualii și viitorii studenți ai UTM.

În cadrul evenimentului sunt invitați decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM – conf.univ, dr. Dumitru Ciorbă și studenții beneficiari de mobilitați de studiu Erasmus+:

 • Irina Oala (specialitatea Tehnologia Informației) – University of Piraeus, Grecia,
 • George Postica (specialitatea Automatică și Informatică) – Hellenic Medeteranian University, Grecia
 • Mihai Mîndrescu (specialitatea Robotică și Mecatronică) – University of Siegen, Germania.

Daca sunteți interesați să descoperiți experiențele de mobilitate internațională ale studenților, conectați-vă joi, 14 aprilie, ora 18:00, live pe pagina de Facebook ESN Chișinau https://www.facebook.com/esnchisinaucs/.

Citeşte mai mult pe www.utm.md

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT A CANDIDATULUI ABABII NICOLAI LA SEMINARUL ȘTIINȚIFIC AL ȘCOLII DOCTORALE UTM

Joi, 21 aprilie 2022, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Științific al ȘD UTM (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 11 aprilie 2022) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-405, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dl ABABII Nicolai cu tema: „Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică (în format mixt).

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘȘD – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vicepreședinte al SȘȘD – BUZDUGAN Artur, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘȘD – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitați toți membrii Seminarului Științific ȘD şi toți doritorii.

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

Pentru a participa la ședința Seminarul Științific al ȘD în format online, vă rugăm să accesați linkul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOdszc2VkvnO2n-wqb2WqBewCvSyuwcd8l1sGfW5LG7c1%40thread.tacv2/1649683088156?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%2201a3fbe6-3c6c-47dc-bef2-b429b8190a8a%22%7d

 

Citeşte mai mult pe www.utm.md

STUDENȚII UTM: PREMIUL SPECIAL LA CONCURSUL PROFESIONAL „Tudor Tănăsescu” – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

În perioada 31 Martie – 2 Aprilie 2022, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), a organizat faza finală a Concursului Profesional „Tudor Tănăsescu” (https://concrett.ro/). Concursul reprezintă cea mai importantă competiție profesională între studenții facultăților cu profil electronic, de automatică și calculatoare din România.

În urma invitației de participare pentru prima dată la Concurs a studenților Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost formată din studenții: Maxim CHIRIAC, gr. MN-181, Dmitrii DORONIN, gr. IBM-182 și Dinu LITRA, gr. MN-211M, avându-l în calitate de coordonator pe conf. univ., dr. Victor COJOCARU. Tematica Concursul are la bază două discipline din pregătirea fundamentală a inginerului electronist:  Circuite Integrate Analogice și Semnale Circuite și Sisteme. Astfel, echipa UTM participând la secțiunea Circuite Integrate Analogice, a obținut certificate de participare și premii speciale de la compania Infineon Technologies Romania SCS (https://www.infineon.com/cms/en/). Aceasta fiind lider mondial în soluții de semiconductori care fac viața mai ușoară, mai sigură și mai ecologică. Conform ultimilor statistici, piața globală de semiconductori are o creștere de peste 30% anual (www.semiconductordigest.com).

Felicitări membrilor echipei UTM și mult succes în continuare, noi realizări și rezultate de performanță!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: ”Electronica Aplicată”, ”Microelectronica și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

 

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

FCIM CELEBREAZĂ ABSOLVENȚII STUDIILOR DE MASTER PROMOȚIA 2022

Sâmbătă, 2 aprilie 2022, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a celebrat absolvenții studiilor de master-promoția 2022 în cadrul ședinței festive de înmânare a diplomelor la cele 5 programe de master:

 

În cadrul ceremoniei de celebrare decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a exprimat sincere felicitări absolvenților cu ocazie obținerii cu succes a titlului de Master în inginerie și a nominalizat cu mândrie absolvenții cu cea mai înaltă reușită la studii.

Cuvânt de felicitare au ținut și sefii de departamente: conf.univ., dr. Sudacevschi Viorica ( șef de departament DIIS), lect.univ. Cojocaru Svetlana (șef adjunct DISA) și lect.univ. Ababii Nicolai (locțiitor șef departament DMIB) care fiecare în parte dorindu-le discipolilor săi succese frumoase în cariera profesională și în viața personală, amintindu-le că sunt așteptați și în calitate de cadre didactice la educarea tinerilor generații de ingineri.

Înmânarea festivă a diplomelor de licență a constituit un prilej fericit și pentru masteranzi de a-și exprima considerația și gratitudinea pentru profesorii care i-au îndrumat.

 

Felicitări tuturor Absolvenților studiilor de Master Promoția-2022!

Ne mândrim cu fiecare din voi și vă dorim să vă realizați visurile,

să atingeți noi înălțimi și să purtați cu mândrie numele de UTMist!

CSMD-2022, SUBSECȚIILE „MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII” ȘI „INGINERIE BIOMEDICALĂ”

În perioada 29-31 Martie 2022, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM-UTM a găzduit două sesiuni de prezentări online a lucrărilor tehnico-științifice în cadrul Conferinței anuale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (CSMD), organizată de Universitatea Tehnica a Moldovei: subsecțiile „Microelectronică și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală”.

Reprezentând diferite universități din țară, dar și de peste hotare, participanții și-au etalat rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele trei cicluri de studii universitare – Licență, Masterat, Doctorat, în domeniile: nanotehnologii; senzori de gaze; cercetarea materialelor; electronică medicală; sisteme electronice și ingineriei biomedicale. Lucrările cu cele mai bune rezultate au fost apreciate cu diplome. Astfel, studenții din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală s-au învrednicit de 4 diplome din cele 8 acordate, și anume:

SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII:

DIPLOMĂ DE GRADUL I

Dinu LITRA, Cristian LUPAN, grupa MN-211M, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. CERCETAREA NANOSTRUCTURILOR OXIZILOR MICȘTI DE Zn-Cu PENTRU SENZORI. Coordonatori: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN; prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM.

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Adrian BÎRNAZ, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de
Nanotehnologii și Nanosenzori, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. 
PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ROBOTULUI SCS. Coordonator: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

SUBSECŢIA INGINERIE BIOMEDICALĂ

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Grigorii BUZADepartamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. DISPOZITIV DE MONITORIZARE AL GAZELOR ȘI COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI DIN AERUL EXPIRAT. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

Sanda MATCOVSCHIstudent anul I Masterat, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica MoldovaMANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR MEDICALE – COMPONENTA SIGURANŢEI, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

Felicitări tuturor
participanților și mult succes în continuare!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: „Electronica Aplicată”, „Microelectronica și Nanotehnologii” și „Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

STUDENȚII FCIM-UTM, DESPRE CUM SĂ-ȚI ÎMPLINEȘTI VISUL DE A CUCERI UN DOMENIU DE PERSPECTIVĂ

Iulia BERGHII, Denis ȘEREMET și Victor RUDENCO, studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, împreună cu profesoara lor, conf. univ., dr. Irina COJUHARI, șef program de studii „Automatică și informatică”, au efectuat o vizită la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, la invitația profesorului Veaceslav CEAUȘ.

Au venit la întâlnirea cu elevii anilor de studii III și IV, specialitatea „Automatizarea proceselor tehnologice”, cu ce au mai de preț – proiectul lor de suflet „Cyber Car” – o mașină controlată de o aplicație mobilă, proiect realizat în cadrul Clubului studențesc „Circle StudentClub”, sub egida lectorului asistent Dumitru MORARU.

Dialogul tinerilor a constituit un pas înainte în cunoașterea fascinantului domeniu și spirit Cyber, dar și un apel, o chemare în a-l descoperi în continuare. În context, dna Irina COJUHARI a făcut o prezentare a programul de studii „Automatică și informatică” și a modului de organizare a studiilor în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Vizita studenților și profesorilor FCIM-UTM la Centrul de Excelenţă în Energetică și Electronică și, în special, la specialitatea „Automatizarea proceselor tehnologice” le-a oferit UTM-iștilor posibilitatea de a identifica aspirațiile elevilor și a-i orienta spre specialități de perspectivă pe piața muncii.

Citește mai mult pe utm.md