Descoperă Programul de studii ”Electronica Aplicata”

Programul de studii ”Electronica aplicată” pregătește ingineri la nivel înalt cu o solidă pregătire teoretică şi practică în domeniile devenite clasice pentru electronică cât și în spectrul modern al acesteia cu tangențe în tehnologia informaţiei, automotive, electronica medicală, sisteme microelectronice și internetul lucrurilor (IoT). Domeniul electronicii aplicate include  totalitatea  mijloacelor,  metodelor  de  activitate  umană  necesară  pentru  proiectarea,  elaborarea  şi  producerea  dispozitivelor,  aparatelor  şi  sistemelor  electronice  şi  optoelectronice,  sistemelor încorporate,  precum  şi  utilizarea  sistemelor  microelectronice  în  instalațiile  electronice,  tehnicii  de  calcul,  automaticii  şi  sistemelor  electronice de putere pentru toate ramurile unei economii moderne.

Electronica aplicată și Sistemele electronice/microelectronice se suprapun în multe aspecte, deoarece sistemele microelectronice sunt adesea utilizate în cadrul sistemelor electronice dezvoltate în electronica aplicată. De exemplu, în domeniul comunicațiilor, sistemele microelectronice sunt utilizate în telefoane mobile, routere, echipamente de rețea și alte dispozitive pentru a realiza funcții complexe de procesare a semnalului, modulare, demodulare și altele.

Electronica aplicată se concentrează pe utilizarea principiilor electronicii și a circuitelor electronice în diverse aplicații practice. Aceasta implică proiectarea, dezvoltarea și implementarea de sisteme electronice care să rezolve probleme specifice din diverse domenii, precum comunicațiile, energia, medicina, automatizarea industrială și multe altele. Electronica aplicată utilizează tehnici și concepte de proiectare pentru a crea circuite electronice și sisteme electronice care să îndeplinească cerințele și specificațiile necesare într-o anumită aplicație.

Programul de studii Electronica Aplicată din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei oferă studii de calitate înaltă, cunoștințe profesionale inginerești care sunt recunoscute atât pe plan național cât și pe plan internațional prin angajarea absolvenților în companiile din domeniu din țară și de peste hotare, datorită cadrelor didactice și didactico-științifice cu o experiență vastă și perfecționărilor sistematice la diferite centre, companii și universități internaționale.

Programul de studii Electronică aplicată are ca scop pregătirea inginerilor electroniști pentru a proiecta, dezvolta şi întreține echipamente electronice industriale utilizate într-o varietate largă a domeniilor de activitate.

Promovând disciplinele programului de studiu Electronica Aplicată, absolvenții vor fi capabili să:

 • se concentreze pe proiectarea şi implementarea sistemelor electronice utilizate în industrie, cum ar fi automatizarea industrială, controlul proceselor, roboții industriali şi mașinile de producție;
 • dezvolte şi să întrețină echipamentele electronice utilizate în aplicaţii medicale, cum ar fi echipamentele de diagnosticare, monitoarele de pacienți, echipamentele de imagistică medicală şi dispozitivele medicale;
 • studieze sistemele electronice utilizate în industria auto, cum ar fi sistemele de control ale motoarelor, sistemele de siguranţă, sistemele de navigație şi divertisment, telematica şi alte tehnologii legate de maşini;
 • proiecteze, dezvolte şi întreţină sistemele electronice utilizate în industria televiziunii şi telemedicinei, cum ar fi echipamentele de transmisie şi recepție, camerele video, monitoarele şi alte dispozitive asociate;
 • se axeze pe metodele de prelucrare şi analiză a semnalelor digitale, cum ar fi filtrarea, comprimarea, recunoașterea de modele şi alte tehnici utilizate în comunicații, audio, video şi alte aplicaţii;
 • studieze arhitectura, proiectarea şi programarea microprocesoarelor şi microcontrolerelor utilizate în sistemele încorporate, cum ar fi sistemele de control, sistemele înglobate şi alte aplicaţii cu cerințe de procesare în timp real;
 • se concentreze pe proiectarea şi utilizarea aparatelor electronice de măsură şi control utilizate într-o varietate de aplicaţii industriale şi de laborator;
 • programeze sisteme microelectronice și internetul lucrurilor (IoT);
 • studieze dezvoltarea şi utilizarea sistemelor inteligente, cum ar fi inteligența artificială şi tehnologiile de învăţare automată, în echipamentele medicale pentru îmbunătăţirea diagnosticului, tratamentului şi monitorizării pacienților.

Această gamă largă de discipline de specialitate în cadrul programului de studii Electronică aplicată oferă absolvenților o pregătire completă şi flexibilă pentru a lucra în diverse domenii ale electronicii industriale şi aplicate.

Absolvenții programului de studiu Electronica Aplicată pot activa ca:

 • Inginer în electronică;
 • Inginer programator;
 • Inginer proiectant echipamente și sisteme electronice;
 • Inginer proiectant în electronică;
 • Inginer proiectant rețele și servicii de comunicații electronice;
 • Inginer specialist în tehnici și tehnologia senzorială;
 • Inginer administrarea și mentenanța reţelelor de comunicații electronice;
 • Inginer aparate de măsură, control şi automatică în electronică;
 • Inginer aparate și echipamente electrice;
 • Inginer exploatarea utilajului de fotolaborator;
 • Inginer în electronică şi comunicații;
 • Inginer microsisteme;
 • Inginer organizarea lucrărilor de exploatare şi reparații;
 • Inginer producție în electronică;
 • Inginer securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații;
 • Inginer sisteme automatizate de conducere a producției;
 • Inginer sisteme electronice de control;
 • Inginer sisteme informaționale și calculatoare;
 • Inginer sisteme şi reţele optoelectronice;

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică se încadrează perfect în astfel de colaborări naționale și internaționale, deoarece asigură procesul educațional la trei programe de studii: Microelectronica și Nanotehnologii, Electronica Aplicată, Inginerie Biomedicală (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat. Tinerii studioși și curioși de a elabora sau cercetata astfel de dispozitive o pot face real la Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Departamentul MIB a UTM.