Activitatea didactico-ştiinţifică a cadrelor didactice în Universitatea Tehnică a Moldovei se desfășoară în cadrul departamentelor. Prin urmare departamentul în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei este o subdiviziune structurală fundamentală, care funcţionează, conform legislației în vigoare, în baza prevederilor Codului Educației al RM, Cartei UTM și ale altor acte normative interne ale UTM.

Departamentul este o subdiviziune a universităţii cu caracter didactico-ştiinţific, constituit pe grupuri de discipline circumscrise unui domeniu bine delimitat al ştiinţei.

Printre obiectivele esențiale ale departamentului se pot enumăra proiectarea și organizarea procesului didactic şi de cercetare; pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice; asigurarea lucrului educativ cu studenţii; dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri în domeniul TIC.

Căutarea soluțiilor optimale pentru problemele apărute în atingerea obiectivelor este o încercare continuă a membrilor departamentelor, luînd în calcul realitățile social-economice ale republicii Moldova.