Obiectivele facultății CIM

Obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale FCIM sunt orientate, în primul rând, spre îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică, valorificarea potenţialului cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Având în vedere aspiraţiile de integrare europeană a ţării noastre şi tendinţele procesului educaţional european, FCIM se axează pe acele activităţi care contribuie la dezvoltarea competenţelor sub formă de cunoştinţe şi abilităţi corespunzătoare, stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, adaptarea la noile condiţii de pe piaţa muncii.

 • Asigurarea calitativă şi cantitativă a procesului de formare profesională în conformitate cu normele europene;
 • Actualizarea procesului de învăţământ şi extinderea domeniilor de pregătire profesională în conformitate cu necesităţile pieţei muncii;
 • Participarea la programele naţionale şi internaţionale de cooperare ştiinţifică cu universităţile şi organizaţiile din ţară şi de peste hotare, promovarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi aplicativă (Programul Uniunii Europene de cercetare şi inovare Orizont 2020, programe bilaterale şi multilaterale în domeniul ştiinţei şi inovării, etc.);
 • Asigurarea bazei normativ-didactice a procesului de formare profesională la nivel universitar şi postuniversitar, racordate la standardele europene;
 • Elaborarea, consolidarea şi promovarea reperelor metodologice ale domeniului de formare profesională;
 • Implementarea principiului educaţiei centrate pe student;
 • Oferirea posibilităţilor de formare a competenţelor practice-aplicative ale studenţilor;
 • Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
 • Modernizarea bazei tehnico-materiale destinate efectuării lucrărilor de laborator la disciplinele specializate, cercetării ştiinţifice şi creativităţii tehnico-ştiinţifice;
 • Extinderea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile şi companiile de profil din ţară şi de peste hotare;
 • Creșterea calității programelor de studii și îmbunătățirea performanțelor profesionale ale studenților și absolvenților;
 • Conectarea instituţională prin extensii universitare şi programe comune (joint programs) la spaţiul universitar european.
 • Implicarea extinsă a departamentului în proiecte de dezvoltare (sociale, economice, culturale) la nivel naţional și internașional prin activităţi susţinute de formare continuă, expertiză, consultanţă, transfer tehnologic.
 • Profesionalizarea managementului universitar.
 • Perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a activităţilor de cercetare ştiinţifică;
 • Cooperarea cu departamentele şi catedrele similare de la universităţile naţionale şi internaţionale în vederea modernizării procesului de învăţământ şi a celui de cercetare;
 • Susţinerea şi promovarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor;
 • Asigurarea, la nivelul FCIM, a unui climat colegial şi competitiv favorabil pentru desfăşurarea activităţilor didactice eficiente şi de înaltă calitate, precum şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică;
 • Formarea sistemului de valori general-umane şi profesionale a viitorilor specialişti.
 • Promovarea permanentă a procesului educational centrat pe student, pe rezultatele învăţării şi pe calitate.
 • Evaluarea și modernizarea planurilor de studii de licență și masterat în viderea corespunderii cu tendințele mondiale de dezvoltare și cerințelor industriei/mediului de afaceri.
 • Modernizarea conţinuturilor cursurilor, activităţilor practice şi metodelor de predare-învăţare. Promovarea metodelor şi tehnologiilor modern de predare-învăţare şi evaluare
 • Creşterea calităţii procesului de învăţămînt, a nivelului de competenţă şi performanţă al absolvenţilor şi a serviciilor de instruire, consultanţă şi expertiză oferite către comunitate.
 • Flexibilitatea structurilor de învăţămînt astfel încât să permită individualizarea parcursului de studiu, precum şi trecerea la dubla specializare (double degree) şi la promovarea programelor de studiu integrate (joint degree).