Obiectivele strategice de activitate ale FCIM, în conformitate cu misiunea facultății și direcțiile strategice ale universității, sunt orientate spre îmbunătățirea calităţii procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică, valorificarea potenţialului cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Având în vedere aspiraţiile de integrare europeană a ţării noastre şi tendinţele procesului educaţional european, FCIM se axează pe acele activităţi care contribuie la dezvoltarea competenţelor sub formă de cunoştinţe şi abilităţi corespunzătoare, stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, adaptarea la noile condiţii de pe piaţa muncii.

Asigurarea calității

 • Asigurarea calitativă şi cantitativă a procesului de formare profesională în conformitate cu normele europene;
  • Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
 • Creşterea calităţii procesului de învăţămînt, a nivelului de competenţă şi performanţă al absolvenţilor şi a serviciilor de instruire, consultanţă şi expertiză oferite către comunitate.
 • Evaluarea și modernizarea planurilor de studii de licență și masterat în vederea corespunderii cu tendințele mondiale de dezvoltare și cerințelor industriei/mediului de afaceri.
 • Modernizarea conţinuturilor cursurilor, activităţilor practice şi metodelor de predare-învăţare.
 • Promovarea metodelor şi tehnologiilor moderne de predare-învăţare şi evaluare
 • Asigurarea bazei normativ-didactice a procesului de formare profesională la nivel universitar şi postuniversitar, racordate la standardele europene;
 • Modernizarea bazei tehnico-materiale destinate efectuării lucrărilor de laborator la disciplinele specializate, cercetării ştiinţifice şi creativităţii tehnico-ştiinţifice;

Centrare pe student

 • Oferirea posibilităţilor de formare a competenţelor practice-aplicative ale studenţilor;
 • Formarea sistemului de valori general-umane şi profesionale a viitorilor specialişti.
 • Promovarea permanentă a procesului educational centrat pe student, pe rezultatele învăţării şi pe calitate.

Internaționalizare

 • Extinderea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile şi companiile de profil din ţară şi de peste hotare;
 • Implicarea extinsă a departamentului în proiecte de dezvoltare (sociale, economice, culturale) la nivel naţional și internațional
  • Activităţi susţinute de formare continuă, expertiză, consultanţă, transfer tehnologic.
 • Susţinerea şi promovarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor;

Știință și transfer tehnologic

 • Participarea la programele naţionale şi internaţionale de cooperare ştiinţifică cu universităţile şi organizaţiile din ţară şi de peste hotare, promovarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi aplicativă
  • Programe ale Uniunii Europene de cercetare şi inovare, programe bilaterale şi multilaterale în domeniul ştiinţei şi inovării, etc.
 • Perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a activităţilor de cercetare ştiinţifică.