Laboratoare FCIM

Facultatea  de Calculatoare Informatică și Microelectronică dispune de întreaga bază materială necesară desfășurării proceselor didactice şi de cercetare științifică din cadrul programelor de studii, în concordanţă cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate.

Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planurile de învăţământ.

Numărul Denumirea Afiliere Descrierea
3-222   Laboratorul de cercetare-dezvoltare în Ingineria Calculatoarelor   Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

      Laboratorul de cercetare-dezvoltare în Ingineria Calculatoarelor a fost fondat prin Hotărârea Senatului U.T.M. din 27 martie 2007 şi ordinului rectorului nr.255-r din 26 aprilie 2007.

         Cofondator al Laboratorului este Compania de cercetări  „Microfir Tehnologii Industriale” S.R.L. Finanțarea activității Laboratorului se efectuează în baza surselor programelor şi proiectelor naționale şi internaționale, a agenților economici, a bugetului de stat, a bugetelor autorităților publice locale, a persoanelor fizice, etc.

Numărul Denumirea Afiliere Descrierea
3-215 Laboratorul de Securitate Cibernetică Centrul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice Laboratorul de Cercetare și Instruire în domeniul Securității Cibernetice a fost fondat în cadrul proiectului ”Cyber Defence Laboratory and Training at the Technical University of Moldova”  (octombrie 2015-octombrie 2016) susţinut prin intermediul  programului NATO „Ştiinţă pentru pace şi securitate”, cu suportul Ambasadei SUA din R. Moldova şi a Centrului de Telecomunicaţii Speciale, R. Moldova.

În cadrul laboratorului sunt prevăzute mai multe direcţii de activitate:

–    instruirea personalului din domeniul TIC de la organizaţiile şi  agenţiile din R. Moldova în vederea gestionării incidentelor cibernetice şi crearea unor competenţe relevante pentru a contracara ameninţările cibernetice sofisticate din punct de vedere tehnic;

–    utilizarea echipamentului din laborator în procesul de instruire a studenţilor de la FCIM;

–    antrenarea cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor în cercetări ştiinţifice din domeniul securității cibernetice şi protecţiei infrastructurilor  cibernetice;

–    organizarea exerciţiilor de securitate cibernetică atât pe plan naţional cât şi internaţional care prevăd  simulări  ale atacurilor cibernetice şi au drept scop testarea procedurilor şi capacităţilor de a face faţă pericolelor în reţea la nivel tehnic, operaţional şi strategic.

De asemenea, în Laborator sunt organizate mai multe activităţi didactice pentru studenţii de la programele de studiu ”Securitatea Informațională”, ”Calculatoare si rețele”, ”Tehnologii Informaționale”.

3-608 Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman (LILU) a fost creat în 2006 în cadrul catedrei Informatica Aplicată (din ianuarie 2017 catedra Informatica Aplicată a fost comansată cu catedra Calculatoare, formând departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor).

Laboratorul funcţionează ca unitate de cercetare fără personalitate juridică, pe baza fondurilor primite de la bugetul statului şi/sau prin contractele de cercetare încheiate cu instituţii şi organisme private sau de stat, din ţară sau din străinătate.

Pentru realizarea obiectivelor din profilul sau de activitate, Laboratorul intră în raporturi contractuale de prestări de servicii sau de colaborare cu alte unităţi (instituţii de cercetare, organizaţii, întreprinderi mici şi mijlocii, organe bancare şi alte instituţii specializate) private sau de stat, din străinătate sau din ţară.

Activitatea laboratorului constă în organizarea de cercetări în domeniul lingvisticii formale şi computaționale. Cercetările sunt orientate pe două direcţii majore:

  • direcţia conceptuală, de formalizare, cum ar fi utilizarea de teorii gramaticale cu aplicație computațională sau formală;
  • direcţia de acumulare, gestionare şi prelucrare a datelor empirice de limba română prin ceea ce se numește “lingvistica corpusurilor”. Rezultatele acestei direcții vor constitui atât o bază empirică pentru formalizări, cât şi un câmp de verificare a adecvării acestora.

Obiectivele principale de activitate ale Laboratorului sunt:

  • cercetări în domeniul prelucrării limbajului natural;
  • consultanţă ştiinţifică;
  • activitate de cooperare internaţională;
  • organizarea activităţii de masterat şi de doctorat în domeniile şi specialităţile de profil.
3-516 Laboratorul Sisteme Robotice Mobile Platforma de Laboratoare Circle Laboratorul Sisteme Robotice Mobile a fost fondat în anul 2018 și este o parte componentă a platformei de laboratoare Circle, parte componentă a Platformei de Laboratoare Circle, rezultatul unui parteneriat public privat dintre UTM, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Laboratorul este destinat activităților de cercetare în domeniul roboticii și activităților didactice pentru studenții de la programele de studii ale facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Ariile de cercetare acoperite sunt: Robotică (programare, control, sisteme de acționare); Fabricaţie asistată de calculator (sisteme flexibile de fabricaţie); Inteligenţă artificială (sisteme bazate pe agenți, sisteme expert).

3-214 Laboratorul

Proiectarea și dezvoltarea sistemelor

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor Laboratorul Proiectarea și dezvoltarea sistemelor a fost fondat în 2019 în rezultatul recondiționării totale a laboratorului ”Severin Rotaru” care activa încă din anul 1996.   Este una din zonele de impact ale cooperării companiei private Endava cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Laboratorul este dotat cu laptopuri și tablă interactivă, mobilier modern in culorile companiei,  mobilă moale pentru relaxare, toate într-un design original și modern care permite atât activtăți individuale câte și în grup.

Laboratorul este destinat activităților didactice pentru studenții de la programele de studii de licenţă şi master ale FCIM şi activităților de cercetare ale colaboratorilor în domeniul sistemelor inteligente, sistemelor de calcul cu procesarea concurentă a datelor, sistemelor de calcul cu arhitectură reconfigurabilă, etc.

Numărul Denumirea Afiliere Descrierea
3-217 Comunicații electronice digitale Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor Laboratorul „Comunicații electronice digitale” este destinat activităților didactice ale studenților de la programele de studii „Calculatoare şi Rețele” şi „Robotică şi Mecatronică”. În cadrul acestui laborator studenții efectuează lucrări de laborator la disciplinele: Rețele de calculatoare, Interfețe şi rețele industriale, Bazele transmiterii de date, Arhitectura calculatoarelor etc.
3-219 Sisteme interactive Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor Laboratorul Sisteme Interactive este destinat activităților didactice ale studenților de la programele de studii „Calculatoare şi Reţele” şi „Robotică şi Mecatronică” care prevede efectuarea lucrărilor de laborator în baza mediului de dezvoltare Raspberry Pi şi diverse modificări ale acestuia.  Activităţile desfăşurate în cadrul laboratorului formează competenţe necesare pentru dezvoltarea şi  elaborarea aplicaţiilor IoT.