FELICITĂRI DRD. CĂRBUNE VIOREL PRIVIND PREZENTAREA CU SUCCES A TEZEI DE DOCTOR ÎN CADRUL SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC

Vineri, 26 iunie 2020 a avut loc  şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care a fost examinată teza de doctor în tehnică cu tema ”Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare”, autor:Viorel Cărbune,  ing., lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.

Ședința a avut loc online în grupul MS Teams  Școala Doctorală SCEE. La ședință au fost prezenți 23 membri ai Seminarului Ştiinţific de Profil, dar și mai mulți profesori, cadre didactice tinere de la FCIM.

Teza de doctor a dlui Viorel CĂRBUNE este dedicată problemelor actuale de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnicilor de extragere a cunoștințelor expertului uman cu scopul utilizării acestora la dezvoltarea structurilor cu autoorganizare pentru sisteme de suport decizional. Lucrarea conţine cercetări ştiinţifice teoretice şi experimentale semnificative, oferind noi mijloace și posibilități de cercetare a proceselor decizionale fuzzy și neuronale, dar și de construire a sistemelor de suport decizional pentru aplicații industriale.

Originalitatea soluţiilor propuse constă în abordarea și îmbinarea tehnicilor inteligente de „machine learning” cu modelul comportamental al operatorului uman.

În baza prezentării şi discuţiilor la şedinţă, luînd în consideraţie actualitatea temei, inovaţia ştiinţifică, valoarea ştiinţifică şi aplicativă a lucrării, originalitatea şi nivelul aprobării rezultatelor obţinute şi în rezultatul votării membrilor Seminarului Ştiinţific de Profil, s-a hotărât  de a aproba și de a  recomanda teza prezentată pentru susţinere la Consiliul Ştiinţific Specializat.