FELICITĂRI DRD. VASILE POSTICĂ CU PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR ÎN CADRUL SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC

Astăzi 24 iunie 2020, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în tehnică a doctorandului Vasile POSTICA cu tema „PROPRIETĂȚILE SENZORIALE ALE STRUCTURILOR HIBRIDE ÎN BAZĂ DE OXIZI METALICI ȘI A REȚELELOR LOR”, Școala Doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică și optoelectronică; conducător științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN.

Scopul tezei de doctor constă în elaborarea procedeelor tehnologice pentru fabricarea peliculelor columnare de ZnO utilizate ca materiale selective pentru etanol și H2, identificarea structurilor hibride optime în baza ZnO-MexOy și ZnO-ZnxMeyOz (Me = Fe, Cu, Al, Bi sau Sn) pentru îmbunătățirea proprietăților senzoriale (sensibilitatea și selectivitatea la etanol, H2, CH4, CO, NH3), precum și elucidarea mecanismelor senzor și fizica nanosistemelor funcționale în scopul înțelegerii efectelor de suprafață și îmbunătățirea ulterioară a proprietăților senzoriale.

Autorul a publicat cca 90 de lucrări științifice, peste 50 de articole cotate ISI și SCOPUS, a obținut un brevet de invenție. Rezultatele au fost prezentate și la prestigioase conferințe naționale și internaționale. Autorul are indicele H 17, depășind cifra de 1000 de citări în baza de date SCOPUS. Lucrările științifice recenzate au fost publicate într-o serie de reviste internaționale de specialitate: Advanced Functional Materials (Impact Factor-3.3), Journal of Materials Chemistry A (IF-10), ACS Applied Materiales and Interfaces (IF-8.1), Nanoscale (IF-7.2), Sensors and Actuators B (IF-5.7), Physica Status Solidi RRL (IF-3.3), Applied Physics Letters (IF-3.5) etc., iar rezultatele cercetărilor au fost selectate pentru coperțile prestigioaselor reviste internaționale Advanced Functional Materials, SMALL Nano Micro și Physica Status Solidi RRL.

Întregul colectiv al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică aduce sincere felicitări cu ocazia susținerii cu succes a tezei de doctor în tehnică doctorandului Vasile POSTICA  și conducătorului științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN!!!