Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.6 Automatică și informatică
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Automatică și Informatică este un program de studii universitare de licenţă, care face parte din domeniul Ingineria Sistemelor, un domeniu interdisciplinar al ştiinței şi tehnologiei, ce vizează dezvoltarea şi implementarea integrată, într-o concepţie sistemică a echipamentelor tehnice, sistemelor de calcul, de comunicaţii şi informaţionale destinate conducerii proceselor în diferite sectoare de activitate: ştiinţifică, tehnică, industrie şi economică.

  Misiunea programului de studii Automatică și Informatică este formarea la viitorii ingineri licenţiaţi a unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini care le va permite executarea la nivel calitativ a următoarelor atribuţii şi sarcini profesionale: 

  • analiza, modelarea și identificarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de conducere automată; 

  • sinteza, proiectarea și implementarea sistemelor cu conducere analogică și numerică a proceselor, a sistemelor evoluate de conducere, a sistemelor de conducere a roboților și a sistemelor automatizate de producție;

  • dimensionarea, alegerea, realizarea și dezvoltarea elementelor și echipamentelor electrice și electronice de automatizare, bazate pe circuite integrate specializate, microprocesoare și PLC;

  • proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice automaticii și din diverse domenii de activitate;

  • mentenanța elementelor, echipamentelor și sistemelor de conducere automată.

 • Inginerul automatist este pregătit pentru a activa în domeniile: cercetare, proiectare, montare, exploatarea suportului tehnic şi a produselor programe a sistemelor automate și informatice la întreprinderi, organizații şi instituții din economia națională (industrie, energetică, servicii etc.) în calitate de inginer, manager, cercetător științific, inginer proiectant etc., prevăzute de nomenclatorul specialiștilor în vigoare.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică