Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Codul și denumirea programului
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Inginerie și activități inginerești
 • 0714.6 Automatică și informatică
 • Patru ani
 • 240
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de licență
 • Inginer licențiat

Descriere generală

 • Automatică și Informatică este un program de studii universitare de licenţă, care face parte din domeniul Ingineria Sistemelor, un domeniu interdisciplinar al ştiinței şi tehnologiei, ce vizează dezvoltarea şi implementarea integrată, într-o concepţie sistemică a echipamentelor tehnice, sistemelor de calcul, de comunicaţii şi informaţionale destinate conducerii proceselor în diferite sectoare de activitate: ştiinţifică, tehnică, industrie şi economică.

  Misiunea programului de studii Automatică și Informatică este formarea la viitorii ingineri licenţiaţi a unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini care le va permite executarea la nivel calitativ a următoarelor atribuţii şi sarcini profesionale: 

  • analiza, modelarea și identificarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de conducere automată; 

  • sinteza, proiectarea și implementarea sistemelor cu conducere analogică și numerică a proceselor, a sistemelor evoluate de conducere, a sistemelor de conducere a roboților și a sistemelor automatizate de producție;

  • dimensionarea, alegerea, realizarea și dezvoltarea elementelor și echipamentelor electrice și electronice de automatizare, bazate pe circuite integrate specializate, microprocesoare și PLC;

  • proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice automaticii și din diverse domenii de activitate;

  • mentenanța elementelor, echipamentelor și sistemelor de conducere automată.

  Programul de studii 0714.6 – AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ a fost adaptat la cerințele învățământului dual în cadrul proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine” (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

  Învățământul dual în școala superioară reprezintă o formă de studii, care în cadrul pregătirii tinerilor specialiști pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri. Este o formă de studii care se desfășoară alternativ între universitate și companie:

  · Studentul îmbină într-un mod coordonat, complementar și coerent activitățile de formare academică cu cele din companie (studenții petrec peste 500 de ore anual în cadrul companiilor).

  · Întreprinderea și universitatea sunt co-responsabile de instruire și evaluare.

  · Fiecare student are un plan de pregătire specific.

  · Contract de munca pentru student chiar de la inceputul studiilor.

  · Recunoașterea academică a pregătirii efectuate la întreprindere.

  · Dezvoltarea unei identități profesionale prin familiarizarea cu viitoarea carieră.

 • Inginerul automatist este pregătit pentru a activa în domeniile: cercetare, proiectare, montare, exploatarea suportului tehnic şi a produselor programe a sistemelor automate și informatice la întreprinderi, organizații şi instituții din economia națională (industrie, energetică, servicii etc.) în calitate de inginer, manager, cercetător științific, inginer proiectant etc., prevăzute de nomenclatorul specialiștilor în vigoare.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică